station

station by Natia Rekhviashvili
station, a photo by Natia Rekhviashvili on Flickr.