boy

boy by Natia Rekhviashvili
boy, a photo by Natia Rekhviashvili on Flickr.