soviet car

soviet car by Natia Rekhviashvili
soviet car, a photo by Natia Rekhviashvili on Flickr.