eye

eye by Natia Rekhviashvili
eye, a photo by Natia Rekhviashvili on Flickr.