night

night by Natia Rekhviashvili
night, a photo by Natia Rekhviashvili on Flickr.